VIVA GIRLS - SPRING
Viva Girls Spring
VIVA GIRLS - SUMMER
Viva Girls Summer
VIVA GIRLS - AUTUMN
Viva Girls Autumn
VIVA GIRLS -WINTER
Viva Girls Winter
vivagirls-all girls-web
ViVA-Girls
ViVA Girls

present

Jiang Jin

Erhu , Zhonghu

Xia Pan

Erhu , Zhonghu

Zhao Xiaoshu

Bamboo Flute

Zhou Tingting

Erhu , Zhonghu

Liu Hai Jing

Erhu, Zhonghu

Serena Hu

Erhu, Zhonghu

Chen Ying

Dizi, Xiao

understudy

former

Gu Kaiqian

Erhu, Zhonghu